234 ปี การยึดครองรัฐปัตตานี ของรัฐไทย

ปัญหาความไม่สงบใน จชต. เกิดขึ้นมาแล้ว 234 ปี เริ่มตั้งแต่สยามเข้ายึดครองเมืองปาตานี เมื่อปี 1785  (พ.ศ.2328) และเมื่อมีการลงนามสนธิสัญญาแองโกลสยามปี 1902 (พ.ศ.2445) – 10 มี.ค.1909 (10 มี.ค.2452) ถือเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาการเมืองและความไม่สงบที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน แผ่นดินรัฐอธิปไตยปาตานีที่อยู่บนคาบสมุทรมลายูสูญหายไปจากแผ่นที่โลก แผ่นที่รัฐปาตานีถูกลบล้างโดยสยาม ด้วยวิธีกลลวงและแผนชั่วร้ายต่าง ๆ โดย ที่ผ่านมากลุ่ม BRN อ้างว่า ประชาชนใน จชต. ไม่เคยหยุดในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของกลับคืนมา โดยการตั้งกลุ่ม BRN เมื่อ 13 มี.ค.1960 (13 มี.ค.2503) เพื่อเป็นศูนย์รวมและความเป็นเอกภาพของประชาชน ปาตานีทุกกลุ่มไม่ว่าเชื้อสายมลายู จีน และไทย  ข้อเท็จจริงปัญหาที่เกิดขึ้นใน จชต. จนถึงปัจจุบัน เป็นเพียงการพูดคุย ไม่ใช่กระบวนการพูดคุย เห็นได้จากการที่ไทยมักปฏิเสธเมื่อมีการเสนอให้กำหนดขอบเขตตามหลักสากล พร้อมกับเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม/บทบาทในการแก้ไขปัญหา จชต. กลุ่ม BRN ตระหนักดีว่า ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่าย จึงขอให้ชาวปาตานีทุกกลุ่มร่วมกันต่อสู้ จนถึงวาระสุดท้าย จงอดทนไว้กับความทุกข์ทรมานและความยากลำบาก สันติภาพที่ถาวร/ยั่งยืน กำลังรอเราอยู่ที่ผ่านมา BRN และ กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ รวมทั้งภาคประชาสังคมกลุ่มเรียกร้องสิทธิกำหนดใจตนเองที่มีเป้าหมายที่เอกราชพยายามหยิบยกประเด็นสนธิสัญญาแองโกลสยามปี 1909 มานำเสนอในโอกาส ต่าง ๆ เพื่อยืนยันในประเด็นพื้นที่ จชต. ถูกไทยยึดครองเป็นอาณานิคม โดยที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอม เพื่ออ้างสิทธิความเป็นเจ้าของและความชอบธรรมในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตนเองออกจากไทย เนื่องจากมองว่าประเด็นเรื่องการเป็นดินแดนอาณานิคมเป็นเงื่อนไขที่สามารถใช้อ้างสิทธิในการกำหนดใจตนเอง ตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 1514 (XV) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 1960 เรื่อง “การให้เอกราชแก่ดินแดนอาณานิคม” ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *