ประกาศวันหยุดชดเชยตรุษจีน 27 ม.ค.63

วันตรุษจีนเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของคนไทบเชื้อสายจีนเพราะถือเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา เป็นการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและการประกอบธุรกิจหรือกิจการ และยังเป็นการพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องด้วย วันตรุษจีนถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการครั้งแรกเมื่อปี 2557 สมัยที่นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ในขณะนั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอในปี 2553 โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ สมาชิกที่ปรึกษาชายแดนใต้ ศอ.บต.ในขณะนั้นได้เสนอให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ จึงได้มีการเสนอไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้เป็นวันหยุดราชการ การเสนอวันหยุดในครั้งนี้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ขณะเดียวกันการทำบุญสารทเดือนสิบของพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ ก็ได้มีการเสนอให้เป็นวันหยุดเช่นกัน ซึ่งเป็นในลักษณะของการอนุโลมสำหรับคนที่จะไปทำบุญ

จำนวนคนไทยทั่วราชอาณาจักรนับเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่ 64 ล้านคน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าใน 64 ล้านคนนั้นมีผู้คนจากหลายเชื้อชาติที่มาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน ฉะนั้นความแตกต่างด้านชาติพันธ์ ศาสนาและความเชื่อย่อมแตกต่างเป็นเรื่องปกติ จากคำถามที่ว่าในเทศกาลต่างๆ ของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ แต่ทำไมวันตรุษจีนกลับไม่ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดด้วย คำถามที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคนในพื้นที่ ว่าเหตุใดพวกเขาถึงไม่ได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมเหมือนกับคนอื่นๆ และหากรัฐบาลนิ่งเฉยต่อความสงสัยนี้ก็ดูจะเศร้าเกินไปสำหรับผู้ที่มีอำนาจในการดูแลประชาชน การประกาศวันหยุดตรุษจีนในครั้งนี้ เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่เห็นได้ชัดในสังคมปัจจุบัน ที่ได้คำนึงถึงความหลากหลายในพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *